TS.BS. PHẠM VIỆT THANH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN

BS.CKI. NGUYỄN BÍCH HẢI

PHÓ GIÁM ĐỐC
CHUYÊN MÔN

BS.CKII. LÊ MINH NGUYỆT

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

ThS.BS. LÊ QUỐC HẢI

TRƯỞNG KHOA
GÂY MÊ HỒI SỨC

BS.CKI. BÙI THỊ THOAN

PHÓ TRƯỞNG KHOA
GÂY MÊ HỒI SỨC

BS.CKI. LÊ THỊ DIỆU LOAN

BÁC SĨ
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC